آخرین قیمت گوجه جنوب

آخرین قیمت گوجه های جنوب و فروش آن ها به صورت عمده فقط با یک تماس در اختیار شما است.
با سرد شدن هوا تولید گوجه به مقدار زیادی کاهش می یابد . ولی در استان های جنوبی کشور مانند: بوشهر به علت آب و هوای مناسب کشت این محصول در فصل پاییز تولید این محصول به شدت افزایش می یابد.
از جایی که این محصول در سبد مصرفی خانواده های ایرانی نقش بسیار ویژه ای دارد و خانواده های این محصول را به صورت های مختلف مصرف می کنند شاید در فصل های سرد سال با مشکل تهیه ی این محصول مواجه شوند.
ولی استان های جنوبی کشور با تولید این محصول با بهترین کیفیت از این کمبود جلوگیری می کنند.