آموزش کاشت گوجه فرنگی

آموزش کاشت گوجه فرنگی در باغچه یا در حجم انبوه دارای مراحل مشابه است.
هر چند کاشت گوجه فرنگی بسیار ساده است، اما می توان گفت که  رعایت برخی نکات مفید می باشد.
در مورد کاشت گوجه فرنگی می توان از نشاء یا بذر استفاده کرد. کشت در گلخانه با فضای باز کمی متفاوت می باشد به عنوان مثال در درجه حرارت رشد گوجه در گلخانه در روز ، شب و یا در زمان نشاء زدن تفاوت هایی وجود دارد.
اگر از واریته هایی استفاده می کنید که پایه های بلند دارند، باید فاصله نشاء ها 80 تا 120 سانتی متر باشد. اما اگر هم رقم های پایه کوتاه استفاده می کنید، این فاصله حدود 70 سانتی متر هم می تواند باشد.

آموزش کاشت گوجه فرنگی

برای کشت از پشته به همراه جوی با عمق زیاد و یا کم می توان استفاده کرد.جوی کم عمق بسیار متداول تر می باشد.
هر رقم از گوجه فرنگی می تواند در برابر برخی از بیماری ها محتمل بوده و در برابر برخی دیگر مقاوم باشد که در هر مورد هم می توان روش های مبازره متفاوت را پیشنهاد نمود که این خطرات را هم کمتر کند.