ارائه انواع گوجه فرنگی هیدروپونیک

ارائه انواع گوجه فرنگی هیدروپونیک از سمت مجموعه گوجه ایران به خریداران صورت می گیرد .

ارقام گوجه فرنگی :

گوجه فرنگی دارای ارقام مختلفی می باشد که از نظر رشد زود رسی و دیر رسی کیفیت شکل و رنگ میوه همچنین مقاومت به برخی آفات و امراض با یک دیگر تفاوت هایی دارند . با این وجود در گلخانه ها ازانواع گوجه فرنگی پا بلند استفاده می شود .
رشد طولی ساقه این واریته ها زیاد است و برعکس واریته هایی پا کوتاه رشد ساقه به وسیله یک ساقه جانبی در همان امتداد ساقه اصلی ادامه می یابد و هر ساقه جانشین پس از تولید سه برگ به یک خوشه گل خاتمه می یابد به عبارتی ساقه اصلی در گوجه فرنگی پا بلند شامل تعداد ساقه های جانبی است که در امتداد هم تشکیل و حداکثر به طول ده متر می رسد .