ارقام گوجه فرنگی درجه یک در بازار ایران

آنچه از گوجه فرنگی درجه یک در بازار ایران پخش می شود ارقام مختلفی است که بر حسب دوره رسیدن میوه، مقاومت در برابر عوامل خارجی متعدد و عناصر ظاهری طبقه بندی می شوند.
گفتنی است انتخاب بذر های گوجه بر حسب اینکه آیا قرار است کشت زمینی انجام شود یا گلخانه ای صورت می گیرد لذا می توان در مراکز فروش ارقامی از گوجه را با ظواهر، رنگ و وزنی گوناگون ملاحظه کرد که اغلب به منظور مختلف مورد انتخاب قرار می گیرند.
گوجه های گلخانه و زمنیی درجه یک، هریک با خصوصیاتی که دارند می توانند در صادرات به کشوری به خصوص مطرح شوند مثلا گوجه با رقم بذر 8320 برای صادرات به کشور های جنوبی ایران بسیار مناسب می باشد.
شایان ذکر است که رقم های گوجه بسیار مختلفند و شاید نزدیک به 600 رقم را بتوان برای آن برشمرد.