بیماری لکه موجی گوجه فرنگی

گوجه فرنگی مبتلا به بیماری متعدد می شود که از  جمله لکه موجی را می توان نام برد.
یکی از بیماری های شایع در گوجه فرنگی لکه موجی است. عامل اصلی این بیماری قارچی به نام Alternaria Solani  است.این قارچ ساقه ها و برگ گوجه فرنگی را درگیر می کند.
همچنین باعث مرگ گیاهچه در خزانه می شود. با گسترش بیماری علاوه بر ساقه میوه نیز درگیر می شود و از آنجا که با ایجاد این بیماری از بین بردن آن مشکل می شود باید از به وجود آمدن این بیماری جلوگیری کرد و با پیداش علائم اولیه قارچکش ها را به کار برد.