توزیع عمده گوجه ربی

گوجه فرنگی ربی به صورت عمده از طریق شرکت گوجه ایران توزیع می شود .
با کشت گیاهان لگوم برای تثبیت ازت در خاک می توان هم در فضای باز و هم در فضای گلخانه ها اقدام و سپس آن ها را زیرخاک نمود . از دیگر مواد آلی ازت دار قابل مصرف می توان از پودر خون ، کنجاله سویا نیز استفاده کرد به طوری که در یک فصل رویشی بتوان یکصد تا یکصد و بیست کیلوگرم ازت خالص مورد نیاز را در یک هکتار تامین نمود ، ضمن این که حدود 50 کیلوگرم ازت خالص نیز در طول دوره رویش به عنوان تغذیه مکمل مورد نیاز است .
البته قابل ذکر است که میزان کود ها برای خاک های سبک شنی لومی و یا لومی شنی می باشد که مناسب بستر های گلخانه ای است ولی در خاک های لومی و یا سیلتی که مناسب کشت در فضای باز می باشد نیاز کود های ازته تا آن کاهش می یابد .