توزیع گوجه فضای باز مرغوب

مشتریان عزیزی که به دنبال گوجه فرنگی مرغوب هستند ، شرکت گوجه ایران اقدام به توزیع گوجه فضای باز مرغوب نموده است .
فصول سرد ایران همیشه با کمبود گوجه روبرو بوده است .
در فصول سرد مناطق مرکزی و شمالی کشور قادر به کشت گوجه فضای باز نیستند اما در مناطق جنوبی کشور این محصول قابل کشت می باشد .
گوجه کشت شده در مناطق جنوبی را به دلیل کشت در فصل سرما گوجه خارج از فصل می نامند .
گوجه خارج از فصل جنوب کشور در ماه های آذر ، دی و بهمن قابل برداشت برای فرستادن به بازار است .
مشریان عزیزی که به دنبال گوجه فرنگی مرغوب هستند ، شرکت گوجه ایران اقدام به توزیع گوجه فضای باز مرغوب نموده است .