تولید و پخش گوجه ثمر

گوجه ثمر شاید مرغوب ترین گوجه ای باشد که در هوای باز به رشد کافی خود می رسد که پس از تولید توسط واحد های پخش به تمامی بازار توزیع می گردد.

گوجه ثمر
معروف است به گوجه ای که در هوای آزاد و خارج از محیط باغ شیشه ای رشد و نمو دارد در حالی که میوه های آن به غایت مرغوب و رضایت برانگیز هستند.
این گوجه پس از رسیدن به رشد کامل با بسته بندی های تداول بازار وارد عرصه فروش می شوند و وظیفه فروش با نمایندگی هایی هست که ثبت تقاضا ها را عهده دار شده اند.
شایان ذکر است گوجه های حاصل شده گرد و پهن هستند و از مزیت سفتی و مقاومت بالا بهره دارند.