تولید گوجه صادراتی ریز

اگر اقدام به تولید گوجه فرنگی قرمز ریز نموده اید جهت عرضه محصول خود می توانید با ما همراه شوید .
کمبود کلسیم مرگ رشد یک گیاه را باعث می شود که از برگچه های انتهایی شروع و به تریج به صورت کچلی به رنگ قهوه ای کم رنگ در آمده و در ادامه به برگ های بعدی وخوشه های گل و همچنین ساقه ها امتداد می یابد و برگ های خشک شده به راحتی نمی افتند .

در نهایت قسمت گل گاه ( نوک میوه ) میوه های در حال رشد پوسیده می شوند که این عارضه نیز در اثر تنش آبی یا رطوبت اضافی همراه با دمای پایین که منجر به کمبود جذب کلسیم شده ایجاد خواهد شد.

همچنین باعث پایان دوره گل دهی گوجه فرنگی کهورستان می شود برای جبران کمبود می توان از محلول نمک کلسیم برای محلول پاشی استفاده نمود .