جشن گوجه فرنگی در کشور اسپانیا

آشنایی با جشن گوجه فرنگی در کشور اسپانیا . خیلی جالب است مطالعه کنید .
هر سال در کشور پهناور اسپانیا در آخرین چهارشنبه از ماه آگوست مراسم و جشن گوجه فرنگی با حضور بیش از 9 هزار نفر از مردم محلی برگذار می شود . در این مراسم افراد به افتخار مریم مقدس و لویس مقدس به طرف یکدیگر گوجه فرنگی پرتاب می کنند . در این مراسم بانوان با لباس تمام سفید و آقایان بدون پیراهن ظاهر می شوند . در این مراسم حدودا یکصد تن گوجه فرنگی مصرف می شود . در این جشن اگر کنار بایستید خیلی بیشتر مورد اصابت قرار خواهید گرفت