خرید مستقیم گوجه فرنگی باغی بهبهان

با شروع فصل برداشت گوجه فرنگی باغی بهبهان میتوانید به صورت مستقیم خرید کنید.
گوجه در نواحی که به مدت 3 تا 4 ماه طول روز دراز و آفتابی، درجه حرارت بین 20 تا 30 و نمناکی تقریبا پایین باشد، خیلی خوب رشد کرده و محصول آن در گرمای بیشتر از 35 درجه به خاطر نامطلوب شدن وضعیت  باروری پایین می آید. شهرستان بهبهان بخاطر دراز بودن طول روز و گرمای هوا یکی از شهرهای مساعد برای کشت گوجه میباشد.
زمین و کود گوجه فرنگی قابلیت کاشت در انواع مختلفی از زمین ها از جمله ماسه ای سبک تا ماسه ای سیلتی و سیلتی سنگین میباشد.