خرید و فروش گوجه حلقه ای

گوجه حلقه ای را برای چه منظوری استفاده می کنند و غالبا فرآوری آن چگونه است؟ آیا خرید و فروش گوجه مختص نوع خام است؟
باید گفت گوجه حلقه ای، برش های باریک از گوجه فرنگی است که ممکن است برای کنسرو در نظر گرفته شود و یا مناسب نم گیری باشد.
گفتنی است فرآورده های گوجه در کارخانه ها با روند تولید استاندارد حاصل می شوند.
شایان ذکر است کنسروی ها آماده استفاده در هر موقعیت هستند، امروزه بسیار در بازار دیده می شوند و ممکن است بتوان از خشکبار فروش ها سراغ گوجه خشک و پودر شده آن را گرفت و همچنین فروشگاه ها در خرید و فروش آن نقش داشته باشند.