خرید گوجه درختی ارزان صادراتی

گوجه درختی همان گوجه های رایج مورد کشت در گلخانه ها هستند که با کیفیت تولید بی نظیر برای صادرات نیز عرضه می شوند در صورتی که تجار خرید عمده را سرلوحه قرار دهند ارزانی قیمت اتفاق خواهد افتاد.
گوجه های درختی متفاوت از انواع گوجه های بوته ای در گلخانه ها مورد توجه قرار گرفته اند در حالی که بسیار پر محصول می باشند و میوه مرغوب آن در صادرات مورد استفاده است.
این گوجه فرنگی اولین بار در ایتالیا کاشت شده و نام بذر منحصر به فرد آن هم تاماریلو می باشد.
این گوجه کمیاب است و بذر آن تنها به واسطه برخی شرکت ها عرضه می شود.
اگر هدف تهیه میوه ارزشمند آن است باید با بازرگانی گوجه ایران ارتباط گرفت.