خرید گوجه فرنگی خوب برای صادرات

گوجه های مناسب برای صادرات چه ارقامی هستند؟ آیا گوجه فرنگی استاندارد در گلخانه تولید می شود؟ آیا برای خرید گوجه فرنگی صادراتی نیاز به مشاوره دارید؟
اصولا گوجه فرنگی خوب برای صادرات باید منطبق با استاندارد های تعریف شده جهانی تولید شده باشد لذا گلخانه و برخی مزارع ارگانیک گوجه ایران شرایط مطلوب را برای خرید مرغوبترین نوع صادراتی گوجه فراهم می کنند.
ایران صادر کننده گوجه های درشت و آبدار و ارقام گیلاسی به کشور های متقاضی است که در صدر آن می توان از عراق یاد کرد.
مراکز تخصصی گوجه ایران با دانش کافی می توانند معرفی خوبی از گوجه، باز مخصوص گوجه فرنگی در کشور های متقاضی، انواع گوجه و دانش کشت استاندارد و اطلاعاتی از این دست را در مشاوره ای با ارزش در اختیار تجار قرار دهند.