خرید گوجه فرنگی ربی برای کارخانه

گوجه فرنگی های ربی که برای کارخانه ها تولید می شوند، دارای قیمت خرید مناسبی هستند که بسته به توافق کشاورز و خریدار می باشد.
اغلب کارخانه های بزرگ و با سابقه که دارای تولید فراوان رب گوجه فرنگی می باشند، گوجه های مورد نیاز خود را با بذر های مخصوصی که میوه آن ها کیفیت بالایی از نظر رنگ و بریکس دارد، بدست می آورند.

در کارخانه تولید رب گوجه ، هر چند از همان ابتدا پذیرش گوجه ها و تأئید از نظر کیفیت ، عملیات سورت و شستشو انجام می شود و گوجه های خراب، لک دار و پوسیده جدا می شوند. اما برای کاهش تلفات گوجه ها در زمان حمل ، بهتر است که از زمین های کشاورزی نزدیک به کارخانه خرید انجام شود.

به این ترتیب هم هزینه باربری کاهش می یابد و هم خرابی گوجه ها کمتر خواهد بود.