روش قلمه زدن انواع گوجه فرنگی

برای آشنایی با روش قلمه زدن گوجه فرنگی همراه ما باشید.
قلمه زدن یکی از روش های مرسوم و قدیمی در جهت افزایش و تکثیر میوه هاست.با زیاد شدن کاربرد پوشش های لاستیکی در کشت های گلخانه ای این روش  نیز بیشتر استفاده می شود.در گوجه فرنگی نیز استفاده ازپیوند زدن برای افزایش مقاومت این میوه به شوری مطرح می شود. در یک تحقیق دو رقم گوجه فرنگی به نام های حمرا و کوین بر روی پایه مقاوم به شوری با نام  AR-9704 پیوند زده شد و نتایج قابل تأملی به وجود آورد.

از روش پیوند زدن برای بهبودباردهی و افزایش مقاومت رقم های مختلف گوجه فرنگی در حال افزایش است.