شیوه پرورش گوجه گلخانه ای

شیوه پرورش گوجه گلخانه ای می تواند دارای مراحل خاص باشد که باید رعایت شود.
آیا می دانید که گوجه فرنگی گلخانه ای را در چه مناطقی می توان کاشت؟ آیا به مراحل کاشت آن آشنایی دارید؟ آیا می دانید برای هر مرحله از کشت باید چه مدتی صرف شود؟ آیا با انواع ارقام گوجه ها آشنایی کامل دارید و می دانید که چه آفت ها و بیماری هایی ممکن است در طی مراحل تولید و کشت گوجه فرنگی این گیاه را تهدید کنند؟ این ها سوالاتی است که باید در زمان تصمیم به کشت گوجه فرنگی مورد بررسی کامل قرار گیرند تا محصولی مرغوب را بتوان داشت.