صادرات گوجه گلخانه ای به چین

جهت صادرات گوجه گلخانه ای مرغوب با بهترین کیفیت وقیمت به چین می توانید با شرکت گوجه ایران همکاری نمائید.
در رابطه با مصرف مواد غذایی کلیت و تصور جامعه این است که هرچه این مواد تازه تر باشند از کیفیت بهتری برخوردار است . ولی گوجه فرنگی جدای از این مسئله است . تحقیقات اخیر دانشمندان ثابت کرده است که مقدار لیکوپن موجود در گوجه فرنگی پخته شده بسیار بیشتر از گوجه فرنگی تازه است