عرضه بهترین گوجه رنگی با کیفیت

از جدید ترین محصولات خانواده گوجه فرنگی ها انواع رنگی آن است که ارقام با کیفیت آن از سمت این مجموعه با بهترین قیمت ها عرضه شده است .
پیشگیری از بیماری های ورتیسیلیومی به شرح زیر است .
در حقیقت روش موثری برای کنترل پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی ، شناخته نشده است . کولتیوار های مقاوم به پژمردگی گوجه فرنگی موجود هستند که در مناطقی که این بیماری خسارت می زند باید از آن ها استفاده کرد ، اما نژادهای جدیدی از هر دو بیمارگر شناخته شده اند . که می توانند به مقاومت بسیاری از واریته های گوجه فرنگی غلبه پیدا کند .
اگر سابقه وجود بیماری در ناحیه ای وجود دارد ، بایستی بهداشت زراعی را رعایت کرد و از کولتیوار های مقاوم گوجه فرنگی استفاده کرد . به دلیل بقاء قارچ در خاک ، رعایت تناوب زراعی خیلی نمی تواند ، در کنترل این بیماری موثر باشد ؛ اما به دلیل اجتناب از خسارت این قارچ های خاکزی ، مزارع گوجه فرنگی را بیش از سه سال پشت سر هم کشت نکنید .
آبیاری بیش از حد در ابتدای فصل می تواند شیوع بیماری های پژمردگی قارچی را افزایش دهد . پژمردگی فوزاریومی در خاک های شنی که سطح نیتروژن ، در آن ها بالا و سطح پتاسیم در آن ها پایین است ، سریع تر رشد می کند .