عرضه فرآورده های تولیدی گوجه فرنگی

یکی از فرآورده های تولیدی گوجه فرنگی ، رب آن می باشد که به صورت گسترده در بازار قابل عرضه است .
در سال های اخیر تقاضای جهانی برای مصرف گوجه فرنگی رو به افزایش بوده است و به صورت گوجه فرنگی و یا فرآورده های تبدیلی در بازار عرضه و تقاضا توزیع می گردد .
که به تعدادی از محصولات گوجه فرنگی ، فرآورده های اصلی اطلاق می شود که در بین فرآورده های گوجه ، رب گوجه فرنگی رواج و کاربرد بیشتری داشته است ،
این گونه فرآورده ها ماده خام بسیاری از محصولات کارخانه ای را تشکیل می دهند و یکی از محصولات خروجی کارخانجات رب گوجه فرنگی می باشد که به صورت گسترده در بازار عرضه می گردد