عرضه گوجه فرنگی گلخانه ای در بازار

جهت کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای و عرضه آن در بازار ، توجه به یک سری نکات الزامی می باشد .
در کاشت گوجه فرنگی در گلخانه ، از آن جا که دما و رطوبت شرایط مساعدی را برای رشد و توسعه ی بسیاری از آفات و بیماری ها در محیطش فراهم می سازد ، لذا کنترل آن ها و شناسایی عوامل بیماری زا و مدیریت گلخانه بسیار اهمیت دارد .
در گلخانه های گوجه فرنگی ، ضمن برشماری آفات و بیماری های آن ، به کنترل این موارد پرداخته می شود ،
و جهت مراقبت ، بهتر است از این گونه آفات و بیماری های گوجه فرنگی پیش آگاهی داشته باشیم .