فروش انواع گوجه زرد درجه یک

شرکت گوجه ایران مرکز فروش انواع گوجه فرنگی زرد درجه یک می باشد .
کمبود روی :
در اثر کمبود روی برگ ها کوچک می شود و رنگ سبز طبیعی آن ها از بین می رود و به اصطلاح گوش موشی می شوند و به تدریج برگ ها به طرف داخلی چیده می شوند .
علائم در برگ های بزرگ تر مشابه با کمبود آهن و منگنز می باشد از آن جایی که این عنصر مشوق مرحله زایشی در گیاه می باشد مطمئنا کمبود روی باعث کاهش گل دهی و نهایتا عملکرد پایین می شود . برای پیشگیری ، بهتر است همراه کود های خاکی بین 40 تا 50 کیلو گرم در هکتار سولفات روی در بستر مصرف نمود .
کمبود مس :
از جمله کمبود مس ، پژمردگی برگ های بالایی گیاه و از دست رفتن استحکام دیگر برگ ها و ساقه های گیاه می باشد . ازدیگر علائم کاهش رشد شاخه ها و ریشه و کاهش گل دهی همراه با چین خوردگی برگ ها است و به طوریست که رنگ برگ ها سبز متمایل به آبی می شود . شکافته شدن میوه های رسیده مخصوصا در دمای بالا نیزنشانه کمبود مس است جبران کمبود از سولفات مس به صورت محلول پاشی 6 در هزار می توان استفاده نمود .