فروش میوه گیاه گوجه فرنگی

از شرایط تشکیل میوه در گیاه گوجه فرنگی ، ایجاد شرایط محیطی برای تولید میوه آن می باشد تا جهت فروش وارد بازار گردد .
گوجه فرنگی دارای ارقام متفاوتی می باشد که تنها در صورتی به خوبی به میوه می نشیند که در محدوده ای از دما های شب که دارای درجه حرارت 15 الی 21 درجه سانتی گراد می باشد ، قرار بگیرد .
هر چند که از جمله اهداف ، کشت ارقامی از گوجه فرنگی می باشد که بتواند در شرابط نا مساعد آب و هوایی دوام بیارد و تشکیل میوه دهد که از جمله اهداف مهم اصلاحی می باشد .
قابل ذکر است که تاکنون در رابطه با تشکیل میوه در شرایط نامساعد محیطی ، موفقیت های محدودی داشتیم .