فروش گوجه گلخانه ای در یزد

متقاضیان خرید گوجه گلخانه ای می توانند از طریق بخش تماس با ما در سایت با شرکت ارتباط گرفته و اقدام به خرید گوجه گلخانه ای نمایند . شرکت گوجه ایران در زمینه فروش گوجه گلخانه ای در یزد فعال می باشد.
بررسی های انجام شده بر روی گوجه فرنگی حاکی از آن است که میوه رسیده آن دارای گلوکز ، فروکتوز ، ساکاروز و تقریبا دارای همه اسید آمینه های اصلی به جز تریپتوفان است.