قیمت تمام شده گوجه فرنگی صادراتی

قیمت تمام شده و نهایی گوجه فرنگی صادراتی به عنوان یک محصول ویژه که دارای ویژگی های کیفی و کمی خاصی است در برخی منابع قابل حصول است.
گوجه فرنگی صادراتی یا هر محصول صادراتی دیگر باید دارای یک سری شرایط خاص و ویژه باشد تا بتوان به ان برچسب صادرایت بودن زد از این رو کیفیت و کیت و تعادل مابین این دو فاکترو می تواند یکی از این موارد باشد. همچنین نحوه صادرات و واردات محصولات، رسیدن به دست مشتری و … نیز در این روند و قیمت نهایی تاثیر مستقیم خواهد داشت.