قیمت هر کیلو گوجه فرنگی تازه

قیمت هر کیلو گوجه فرنگی تازه و ناب که روزانه مصرف می شود بسته به شرایط اقتصادی و همچنین واردات وصادرات محصول یا مواد پیش تولید آن می تواند متفاوت باشد.
هر کیلو از هر محصول غذایی چه زیاد باشد چه کم تحت شرایط متفاوتی تغییر کرده و در نوسان است. از این رو محصولی همچون گوجه فرنگی تازه نیز به دلیل استقبال بالاتری که در اوایل روز از آن می شود نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت نهایی آن را نیز بالا پائین می کند ولی مشتری مربوطه در هر حالت محصول را خریداری می کند.