قیمت گوجه فرنگی تازه صادراتی

قیمت گوجه فرنگی تازه صادراتی و با کیفیت که درای برچسب های خاصی هستند نسبت به دیگر اناوع گوجه فرنگی های موجود در بازار کمی بالاتر است.
گوجه فرنگی با توجه به شکل، طعم، بسته بندی و… در رده های صادراتی یا غیر صادراتی قرار می گیرند. از این رو کیفیت حرف اول را در تعیین این فاکتور برعهده خواهد داشت که ان محصول قابلیت صادرات داشته باشد یا نه. قیمت گوجه فرنگی تازه صادراتی تا حدی نسبت به دیگر انواع گوجه بالاتر بوده و کیفیت آن نیز متفاوتتر است.