قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای

قیمت انواع گوجه فرنگی گلخانه ای را می توانید از این مجموعه دریافت کنید .
ازمهم ترین مزیت های تولید گوجه فرنگی در گلخانه کنترل شرایط محیطی مثل دما ، نور ، رطوبت ودی اکسید کربن می باشد .
در اروپا تا قبل از سال 1970 عملیات کنترل شرایط مذکور با دست انجام می گرفت ولی اکنون همه عوامل محیطی با توجه به وضعیت بیرون گلخانه با استفاده از کامپیتور کنترل می شود و اثرات منفی عوامل محیطی که روی فیزیولوژی گیاه اختلال ایجاد می کند را کاهش داده و آثار مثبت تاثیر گذار برکیفیت و میزان محصول را افزایش می دهد .