قیمت یک کیلو گوجه پرورشی

خرید کیلویی گوجه در فرهنگ خانواده ایرانی وجود داشته و با وجودی که گوجه های پرورشی در گلخانه و مزارع عمدتا دارای معامله هستند قیمت یک کیلو توسط صنف مربوطه برای بازارش اعلام می شود.

گوجه های پرورشی در برگیرنده همه اقسامی است که در صنایع و بازار مصارف معمول گوجه فرنگی وجود دارد در حالی که با نرخی مصوب وارد بازار می شوند، هر خانواده ایرانی تهیه گوجه فرنگی را کیلویی انجام می دهد که در واقع واحد فروش آن نیز محسوب می شود.

فعالانی که گوجه را داد و ستد می کنند می توانند لیست هر یک کیلو گوجه را از هر جنس و رقمی که باشند از نمایندگی های فروش دریافت نمایند.