نحوه کود دادن در زراعت گوجه فرنگی

آیا شما با نحوه کود دادن گوجه فرنگی آشنایی دارید؟ هر کدام از کودهای لازم برای این کار، به چه کاری می آیند؟ آیا کود دادن تنها قبل از کشت گوجه فرنگی است؟
گوجه فرنگی یکی از محصولات کشاورزی پر کاشت بوده، که برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز خود مانند سایر محصولات کشاورزی به کود نیاز داشته، کود مورد نیاز برای اینکار معولاً از کودهای کلسیم، پتاسیم و ازت می باشند. اگر کود به مقدار کافی به بوته گوجه فرنگی نرسد، موجب ضعیف شدن شاخه ها و بوته و در نهایت کاهش کیفیت محصول می شود.

نقش فسفر در پرورش گوجه فرنگی
فسفر یکی از کودهای اساسی و لازم در پرورش گوجه فرنگی بوده، که اگر بیش از حد از آن مصرف شود، بوته گوجه فرنگی گل های زیادی را تولید می کند، ولی اگر بوته گوجه فرنگی به اندازه کافی شاخه و برگ نداشته باشد، گل هایی که تولید شده بودند دچار ریزش می شوند.

نقش ازت در پرورش گوجه فرنگی
ازت هم یکی دیگر از کودهای اساسی و لازم در پرورش گوجه فرنگی می باشد، که اگر بیش از حد مصرف شود، سبب رشد بیش از حد شاخه و برگ های گوجه فرنگی شده، و در نهایت تولید میوه را به تاخیر می اندازد.
در کوددهی بوته گوجه فرنگی ابتدا کودهای فسفر و پتاسیم و کلسیم در مراحل اولیه کشت و زمانی که بوته گوجه فرنگی به شکل نشاء است داده می شود. و دیگر نیازی به کوددهی این عناصر نمی باشد، ولی چون کود ازت شاخه ها و بوته های گوجه فرنگی را تقویت می کند، در زمان کشت نشاء، زمان مشاهده اولین میوه ها روی بوته گوجه و دو هفته بعد از چیدن میوه های گوجه فرنگی به خاک و بوته گوجه فرنگی داده می شود.