نمایندگی فروش گوجه خوشه ای

گوجه های پرورشی اغلب با کدام روش از بوته جدا می شوند؟ گوجه های چری خوشه ای با چه اوزانی توسط نمایندگی های فروش عرضه می شوند؟
اکثر گوجه های پرورشی میوه شان در خوشه ای با شمار مشخص رویش پیدا می کند که در واقع جزو گوجه های چری بوده و سنگینی شان کمتر از 30 گرم می باشد.
امروزه گوجه های خوشه ای که به روش کلاستر چیده می شوند با زیبایی خاصی که دارند در تنوع رنگی جذابی وارد بازار شده و به فروش می رسند رنگ های زرد و طلایی و همچنین سرخ متداولترین لنها هستند.
نمایندگی های فروش آماده پخش درخواست مشرتیان به حجم مورد نیاز می باشند.