پرورش و تولید گیاه گوجه فرنگی

جهت اصلاح گیاه گوجه فرنگی و پرورش آن جهت تولید هرچه بهتر و بیش تر میوه آن برنامه هایی برای آن در نظر گرفته می شود .
اصلاح گیاه گوجه فرنگی باید به صورتی باشد که گیاه قادر به گرده افشانی طبیعی و لقاح ، جهت تشکیل میوه در شرایط سخت محیطی به همراه سرما و گرمای آن باشد .
در هر صورت اصلاح گیاه گوجه فرنگی جهت مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی ، با توجه به ارقام متفاوتی که گوجه فرنگی دارد ، کاری دشوار می باشد .
در گلخانه ها تولید گوجه فرنگی به سختی صورت می پذیرد ؛
زیرا حرکت گرده ها جهت گرده افشانی در گیاه به سختی صورت می گیرد
که معمولا از طریق تکان دادن گل گوجه فرنگی که به صورت مکانیکی انجام می گردد ، صورت می پذیرد .