کاشت انواع گوجه فرنگی هیدروپونیک درشت

انواع گوجه فرنگی هیدروپونیک درشت در کشور توسط کشاورزان کاشت می شود و بازار گوجه ایران اقدام به فروش آن می نماید .
پژمردگی ورتیسیلیومی به وسیله Verticillium albu-atrom و Verticillium dahlia ایجاد می شود . هر دو گونه در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای دیده شده اند ، هر چند V . dahlia غالب تر است . علائم پژمردگی که به وسیله این دو گونه ایجاد می شود از نظر درجه علائم با یکدیگر فرق می کند ولی تیپ علائم یکسان است .
قارچ عامل بیماری در خاک ساکن است و از راه ریشه وارد گیاه می گردد . از راه ریشه ها به داخل بافت های چوبی توسعه پیدا می کند و در سیستم آوندی رنگ پریدگی متمایل به قهوه ای ایجاد می کند و سپس به سمت ساقه توسعه می یابد . درجه قهوه ای شدن بافت های هدایت کننده آب در ساقه ها با توجه به حساسیت گیاهان و مرحله رشد گیاه متغیر است .