گوجه فرنگی درجه یک بوشهر

گوجه فرنگی درجه یک بوشهر در فصل زمستان به فروش می رسد .
استفاده از سیستم کشت نشائی یکی از بهترین روش های کنترل علف های هرز می باشد زیرا فعالیت بذر علف های هرز پس از انتقال نشاء و آبیاری بستر شروع می شود در نتیجه بوته های گوجه فرنگی به سرعت رشد می کند در حالی که رشد علف های هرز در مراحل اولیه می باشد و می توان آن ها را به روش مکانیکی در موقع مناسب وجین نمود قبل از انتقال نشاء در صورت وجود فرصت کافی با یک بار آبیاری بستر گلخانه می توان اجازه داد بذر علف های هرز سبز شوند و با برگرداندن خاک بخش عمده ای از آن ها را از بین برد .
چنان چه با علف های هرز به موقع مبارزه نشود پس از مدت کوتاهی بوته ها گوجه فرنگی در لابلای علف های هرز ناپدید می شود و خسارت هنگفتی متوجه تولید کنندگان می گردد .